College Introduction

The Institute for Advanced Study (IAS) has been established at Shenzhen University to provide both undergraduate and postgraduate education, focusing on interdisciplinary teaching and research. As a special platform at Shenzhen University, IAS seeks to

People

ShiQing Mao

PhD,Principal Investigator

Email: msq@@szu.edu.cn


Education:

2008-2014, PhD

Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, Chinese Academy of Sciences, Shanghai


2004-2008, Bachelor

National Base for the Fundamental Sciences Research and Training for Biotechnology, Huazhong Agricultural University, Wuhan


Researchexperiences:

2020.12-present, Principal Investigator, Institute for Advanced Study, Shenzhen University

2020.09—2020.12,Research scientist, The first affiliated hospital, Zhejiang University,

2014.08—2020.07,Postdoc fellow, CRUK Cambridge Institute, Cambridge University


Research Interests: Mechanisms of DNA modifications and their translational application

1) Establishment and maintenance of DNA modifications in mammalian genome

2) Alteration of DNA modifications in aging and diseases

3) Applications of DNA modificationpathway in cancer early diagnosis and treatment


Publications (# co-first author):


First author publications:

1.Shi-Qing Mao, Sergio Martínez Cuesta, David Tannahill and Shankar Balasubramanian. Genome-wide DNA Methylation Signatures Are Determined by DNMT3A/B Sequence Preferences. Biochemistry59, 2541−2550 (2020).(‎Cited by 2)

2.Shi-Qing Mao,AvazehGhanbarian, Jochen Spiegel, Sergio Martínez Cuesta, Dario Beraldi, Marco Di Antonio, Giovanni Marsico, Robert Hänsel-Hertsch, David Tannahill and Shankar Balasubramanian. DNA G-quadruplex structures mould the DNA methylome. Nature Structural & Molecular Biology25, 951–957 (2018).(‎Cited by 61)

3. Lizhi Liu#, Shi-Qing Mao#, Chelsea Ray#, Yu Zhang, Fong T Bell, Sheau-Fang Ng, Guo-Liang Xu, Xiajun Li. Differential regulation of genomic imprinting by TET proteins in embryonic stem cells. Stem Cell Research 15, 435-443 (2015). (‎Cited by 14)

4. Xiao Hu#, Lei Zhang#, Shi-Qing Mao#, Zheng Li, Jiekai Chen, Run-Rui Zhang, Hai-Ping Wu, Juan Gao, Fan Guo, Wei Liu, Gui-Fang Xu, Hai-Qiang Dai, Yujiang Geno Shi, Xianlong Li, Boqiang Hu, Fuchou Tang, Duanqing Pei, Guo-Liang Xu. Tet and TDG Mediate DNA Demethylation Essential for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Somatic Cell Reprogramming. Cell Stem Cell 14, 512–522 (2014). (‎Cited by 281)


Co-author publications:

1. Ha Phuong Nguyen, Sabrina Stewart, Mikiembo N Kukwikila, SionedFôn Jones, Daniel Offenbartl-Stiegert, Shiqing Mao, Shankar Balasubramanian, Stephan Beck, Stefan Howorka. Opto‐epigenetic modulation of DNA methylation with a photo‐responsive small‐molecule approach. AngewandteChemie International Edition58, 6620-6624 (2019).(‎Cited by 6)

2. Jiao Yang, Renpeng Guo, Hua Wang, Xiaoying Ye, Zhongcheng Zhou, Jiameng Dan, Haiying Wang, Peng Gong, Wei Deng, Yu Yin, Shi-Qing Mao, Lingbo Wang, Junjun Ding, Jinsong Li, David L Keefe, MeeladDawlaty, Jianlong Wang, GuoLiang Xu, Lin Liu. Tet Enzymes Regulate Telomere Maintenance and Chromosomal Stability of Mouse ESCs. Cell reports 15, 1809-1821 (2016). (‎Cited by 50)

3. Gary C Hon, Chun-Xiao Song, Tingting Du, FulaiJin, Siddarth Selvaraj, Ah Young Lee, Chia-an Yen, Zhen Ye, Shi-Qing Mao, Bang-An Wang, Samantha Kuan, Lee E Edsall, BoxuanSimen Zhao, Guo-Liang Xu, Chuan He, Bing Ren. 5mC Oxidation by Tet2 Modulates Enhancer Activity and Timing of Transcriptome Reprogramming during Differentiation. Molecular Cell56, 286-297 (2014). (‎Cited by 225)

4. Chun-Xiao Song, Keith Szulwach, Qing Dai, Ye Fu, Shi-Qing Mao, Li Lin, Craig Street, Yujing Li, Mickael Poidevin, Hao Wu, Juan Gao, Peng Liu, Lin Li, Guo-Liang Xu, Peng Jin, Chuan He. Genome-wide Profiling of 5-Formylcytosine Reveals Its Roles in Epigenetic Priming. Cell 153, 678–691 (2013).(‎Cited by 487)

5. Jiekai Chen, Lin Guo, Lei Zhang, Haoyu Wu, Jiaqi Yang, He Liu, Xiaoshan Wang, Xiao Hu, Tianpeng Gu, Zhiwei Zhou, Jing Liu, Jiadong Liu, Hongling Wu, Shi-Qing Mao, Kunlun Mo, Yingying Li, Keyu Lai, Jing Qi, Hongjie Yao, Guangjin Pan, Guo-Liang Xu &Duanqing Pei. Vitamin C modulates TET function during somatic cell reprogramming. Nature Genetics45, 1504–1509 (2013).(‎Cited by 250)

6. Ruichuan Yin, Shi-Qing Mao, Bailin Zhao, Zechen Chong, Ying Yang, Chao Zhao, Dapeng Zhang, Hua Huang, Juan Gao, Zheng Li, Yan Jiao, Cuiping Li, Shengquan Liu, Danni Wu, Weikuan Gu, Yun-Gui Yang, Guo-Liang Xu, and Hailin Wang. Ascorbic Acid Enhances Tet-Mediated 5-Methylcytosine Oxidation and Promotes DNA Demethylation in Mammals. Journal of the American Chemical Society 135, 10396–10403 (2013).(‎Cited by 381)

7. Qi Gaofu, Mao Shiqing, Zhu Fayin, Yu Zhiniu, Zhao Xiuyun. In vitro assessment of plant lectins with anti-pinewood nematode activity. Journal of Invertebrate Pathology98, 40–45 (2008). (‎Cited by 29)